بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/02/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 41,496 82.4 24,301 68.55 18,565 51.58 2,785 7.97
اوراق مشارکت 5,344 10.61 5,905 16.66 5,589 15.53 0 0
سپرده بانکی 1,453 2.88 3,075 8.67 8,055 22.38 19,521 55.84
وجه نقد 42 0.08 5 0.01 2 0.01 1 0
سایر دارایی ها 2,022 4.02 2,166 6.11 3,783 10.51 12,650 36.19
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 21,041 41.78 11,232 31.68 9,774 27.16 2,785 7.97