بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 کارگزاری بانک صادرات ایران 1,990 %99.50
2 مصطفی بیگی 5 %0.25
3 عارف روزه 5 %0.25