واریز وجه ابطال واحدهای سرمایه گذاری سرمایه گذاران صندوق

باسلام

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک صادرات می رساند: کلیه گواهی های سرمایه گذاران از درجه اعتبار ساقط و وجه حاصل از ابطال واحدهای سرمایه گذاری هر سرمایه گذار به حساب بانکی اعلام شده در ناریخ 1396/03/01 واریز گردیده است.