تغییر محل اقامت صتدوق

باسلام
احتراماً بدینوسیله به اطلاح سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک صادرات می رساند پیرو مجوز شماره ١٢٢/٨٨٣٢ مورخ ١٣٩٥/٠٤/١٠ سازمان بورس و اوراق بهادار محل اقامت صندوق به تهران سعادت آباد بین میدان کتاب و چهار راه سرو خیابان سرو غربی پلاک ١١٤ طبقه ٣ واحد ٧ تغییر یافت.