تمدید دوره فعالیت صندوق

به اطلاع می رساند با توجه به مصوبه مجمع صندوق و موافقت سازمان با تمدید دوره فغالیت ، صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک صادرات ایران به مدت یکسال شمسی به فعالیت ادامه خواهد داد.