اقدامات پس از برگزاری مجمع تصفیه صندوق

با کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق تسویه حساب صورت پذیرفت.

کلیه بدهی های صندوق پرداخت گردید.

کلیه گواهی های سرمایه گذاری صندوق(عادی و ممتاز) از درجه اعتبار ساقط گردید.

سود سهام شرکت های سرمایه پذیر و اوراق بهادار صندوق که به هر دلیل مدیر قادر به دریافت و فروش آن نبوده است به ضامن نقدشوندگی صندوق منتقل گردید.

صورتجلسه مجمع مزبور به تصویب سازمان بورس واوراق بهادار رسیده و آگهی مربوطه در روزنامه رسمی کشور منتشر گردید.