بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اخبار

عنوان تاریخ درج
ختم تصفیه صندوق 1397/02/10
اقدامات پس از برگزاری مجمع تصفیه صندوق 1397/01/18
انحلال صندوق 1396/10/04
واریز وجه ابطال واحدهای سرمایه گذاری سرمایه گذاران صندوق 1396/03/31
پایان دوره فعالیت صندوق 1396/02/25
تغییر محل اقامت صتدوق 1395/04/23
تمدید دوره فعالیت صندوق 1395/01/25
تغییر مدیر سرمایه گذاری 1394/11/18
تمدید دوره فعالیت صندوق 1388/02/17