بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارکان صندوق

کارگزار صندوق سرمایه‌گذاری بانک صادرات ایران به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری بانک صادرات ایران به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بانک صادرات ایران

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه‌گذاری بانک صادرات ایران به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری بانک صادرات ایران به همراه توضیحات