بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه ختم تصفیه به همراه نامه سازمان مورخ 970119 1397/02/10
صورتجلسه به همراه نامه سازمان مجمع مورخ 960821 1396/10/04
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 960821 صندوق سرمایه گذاری مشترک صادرات 1396/08/21
صورت جلسه مجمع مورخ 19-06-1396 1396/08/11
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 13960619 صندوق مشترک 1396/06/19
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1396/06/19 1396/06/19
صورتجلسه مجمع مورخ 1395/05/03 صندوق به همراه نامه سازمان 1395/05/24
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1395/05/03 1395/05/04
صورتجلسه مجمع مورخ 1395/03/16 تغییر محل اقامت صندوق به همراه نامه سازمان 1395/04/12
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1395/03/16 1395/03/18
صورتجلسه مجمع مورخ 1394/12/22 به همراه نامه سازمان (اصلاحیه امیدنامه) 1395/02/04
صورتجلسه مجمع مورخ 1394/12/22 به همراه نامه سازمان (اصلاحیه اساسنامه) 1395/02/04
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1394/12/22 1395/01/28
صورتجلسه مجمع مورخ 1394/12/22 تمدید دوره فعالیت صندوق به همراه نامه سازمان 1395/01/25
صورتجلسه نقل و انتقال واحد های سرمایه گذاری ممتاز مورخ 1394/10/15 به همراه نامه 1394/11/27
صورتجلسه صاحبان امضای مجاز مورخ 1394/10/14 به همراه نامه سازمان 1394/10/29
صورتجلسه مجمع مورخ 94/06/25 به همراه نامه سازمان 1394/08/16
صورتهای مالی حسابرسی نشده مورخ 1394/02/27 1394/03/26
صورتجلسه 01-05-1393ساعت 15 به همراه نامه سازمان 1393/06/05
صورتجلسه 01-05-1393ساعت 14 به همراه نامه سازمان 1393/06/04
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1393/05/01 1393/05/04
نام سازمان در خصوص صورتجلسه مجمع 18-04-1392 1392/06/31
صورتجلسه مجمع مورخ 18-04-92 1392/04/24
صورتجلسه مجمع صندوق به همراه نامه سازمان 1392/04/17
صورت جلسه مجمع 1392/02/24
صورتجلسه مجمع صندوق 1391/11/28
صورتجلسه مجمع صندوق 1388/10/09
صورتجلسه مجمع صندوق 1388/08/20