بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

صورت‌های مالی

عنوان تاریخ درج
صورتهای مالی حسابرسی شده برای دوره 5 ماه و 10 روزه منتهی به 1396/08/09 1396/08/16
گزارش عملکرد حسابرسی شده برای دوره 5 ماه و 10 روزه منتهی به 1396/08/09 1396/08/16
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره 5 ماه و 10 روزه منتهی به 1396/08/09 1396/08/14
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره 5 ماه و 10 روزه منتهی به 1396/08/09 1396/08/14
صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی 3 ماهه منتهی به 1396/05/27 1396/08/08
گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره مالی 3 ماهه منتهی به 1396/05/27 1396/08/08
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 27 اردیبهشت ماه 1396(حسابرسی شده) 1396/04/13
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 27 اردیبهشت ماه 1396(حسابرسی شده) 1396/04/13
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 27 اردیبهشت ماه 1396(حسابرسی نشده) 1396/03/27
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 27 اردیبهشت ماه 1396(حسابرسی نشده) 1396/03/27
گزارش عملکرد برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 27 بهمن ماه 1395 1395/12/16
گزارش عملکرد 951127 1395/12/16
صورت هالی مالی برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 27-08-95 حسابرسی شده 1395/10/12
گزارش عملکرد برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 27-08-95 حسابرسی شده 1395/10/12
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 27-08-95 1395/09/20
صورت هالی مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 27-08-95 1395/09/20
صورت هالی مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 27-05-95 1395/06/20
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 27-05-92 1395/06/20
صورت های مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به95/02/27 1395/04/13
گزارش عملکرد حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 95/02/27 1395/04/13
صورت های مالی حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به95/02/27 1395/03/23
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 95/02/27 حسابرسی نشده 1395/03/23
گزارش عملکرد برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 27-11-94 1394/12/11
صورت مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 27-11-94 1394/12/11
گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به 27 آبان ماه 1394 1394/10/27
صورت مالی حسابرسی شده برای دوره میانی شش ماهه منتهی به 1394/08/27 1394/10/27
صورتهای مالی دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به 27-8-94-حسابرسی نشده 1394/09/28
گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به 27 آبان ماه 1394 1394/09/25
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 27مرداد ماه 94 1394/06/30
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 27 مرداد 1394 1394/06/25
صورتهای مالی میان دوره ای 3 ماهه منتهی به 27 مرداد 1394 1394/06/25
صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 13940227 1394/06/25
صورتهای مالی حسابرسی نشده مورخ 1394/02/27 1394/03/26
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 1394/02/27 1394/03/25
گزارش عملکرد برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 1393/11/27 1394/01/25
صورت مالی حسابرسی نشده برای دوره نه ماهه منتهی به 1393/11/27 1394/01/25
صورت مالی حسابرسی نشده برای دوره نه ماهه منتهی به 1393/11/27 1394/01/24
صورت مالی حسابرسی شده برای دوره میانی شش ماهه منتهی به 1393/08/27 1393/10/22
صورت مالی حسابرسی نشده برای دوره میانی شش ماهه منتهی به 1393/08/27 1393/09/29
صورت مالی حسابرسی نشده برای دوره میانی شش ماهه منتهی به 1393/08/27 1393/09/26
گزارش عملکرد برای دوره میانی شش ماهه منتهی به1393/08/27 1393/09/26
گزارش عملکرد برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 93/05/27 1393/06/24
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 1393/05/27 1393/06/24
صورتهای مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 1393/02/27 1393/04/16
صورت مالی حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به 27-02-93 (اصلاحیه) 1393/03/31
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 1393/02/27 1393/03/27
صورت مالی حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به 27-02-93 1393/03/26
گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به 27 بهمن 92 1392/12/25
صورت مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 27-11-92 1392/12/24
صورتهای مالی حسابرسی شده برای دوره شش ماهه منتهی به 27-08-92 1392/12/21
گزارش عملکرد دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به 27-8-92 -حسابرسی نشده 1392/09/25
1392/09/25 1392/09/25
گزارش عملکرد دور مالی 9 ماهه منتهی به 10-10-91 (حسابرسی نشده) 1392/07/07
گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به 27 مرداد ماه 1392 (حسابرسی نشده) 1392/06/31
صورت هالی مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 27-05-92 1392/06/20
صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره 1 ماه و 17 روزه منتهی به 27-02-92(اصلاحی) 1392/04/26
صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره 1 ماه و 18 روزه منتهی به 27-02-92 1392/04/12
گزارش عملکرد برای دوره 1 ماه و 18 روزه منتهی به 1392/02/27 1392/03/26
صورت های مالی حسابرسی نشده برای دوره 1 ماه و 18 روزه منتهی به 27-02-92 1392/03/25
صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 10-01-92 1392/02/22
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 10-01-92 1392/02/10
صورت های مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 10-01-92 1392/02/03
صورت های مالی 9ماهه منتهی به 10-10-91 (حسابرسی نشده) 1391/11/28
صورت مالی حسابرسی شده صندوق منتهی به 10-07-91 1391/11/02
صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به 10-07-1391 1391/08/29
صورت مالی 10-04-1391 1391/05/31
صورت مالی حسابرسی شده 10-01-1391 1391/01/10
صورت مالی 10-11-1390 1390/11/10
صورتهاي مالي حسابرسي شده 1390/07/10
صورتهاي مالي حسابرسي شده 1390/04/10
صورتهاي مالي حسابرسي شده 1390/01/10
صورتهای مالي 9 ماهه 1389/09/20
صورتهاي مالي حسابرسي شده 1389/06/20
صورتهای مالی حسابرسی شده 1388/12/29