اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1396/02/27
کل خالص ارزش دارائی ها 11,438,985,996 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 5,719,493 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 6,067,624 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 5,740,810 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 2,000

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/01/11

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك صادرات ايران

متولی صندوق:

موسسه حسايرسي و خدمات مالي فاطر

ضامن نقد شوندگی:

كارگزاري بانك صادرات ايران

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك صادرات ايران

مدیران سرمایه گذاری:

علي جابري زاده

حسابرس:

موسسه حسابرسي آرمان راهبرد