اطلاعاتی وجود ندارد!

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/01/11

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك صادرات ايران

متولی صندوق:

موسسه حسايرسي و خدمات مالي فاطر

ضامن نقد شوندگی:

كارگزاري بانك صادرات ايران

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك صادرات ايران

مدیران سرمایه گذاری:

علي جابري زاده

حسابرس:

موسسه حسابرسي آرمان راهبرد